درمانهای پروتز بر روی دندانهای طبیعی

پیشرفت هایی که در سال های اخیر در زمینه دندان پزشکی دیده شده است، چه در زمینه تکنیک ها و روش ها و چه از نظر مواد، منجر به بهبود کیفیت کار برای بسیاری از دندان پزشکان شده است. امروزه بازسازی دندان ها برای درمان دندان های سایش یافته ضروری است . پاره ای از علل ایجاد سایش موارد زیر می باشند :
دندان قروچه , طریقه نادرست مسواک زدن , سایش در اثر مواد شیمیایی ( اسید غذا و نوشیدنی ) و رفلاکس معده . که در تمامی موارد فوق متاسفانه بخش اعظمی از دندان از دست خواهد رفت که امروزه به کمک تکنیک های جدید و استفاده از ترمیم های سرامیکی می توان به خوبی شکل اولیه دندان را بازگرداند.

قبل

درمانهای پروتز بر روی دندانهای طبیعی

بعد

درمانهای پروتز بر روی دندانهای طبیعی

.