سفید کردن در خانه

در این روش ابتدا در مطب قالب از دو فک گرفته می شود و براساس این قالب ها یک تری شفاف ساخته می شود که بروی دندانهای بیمار خواهد نشست .
روش استفاده از این مواد و اینکه چندین بار در روز و نحوه استفاده ی آن , در مطب بر اساس میزان تغییر رنگ و نوع ماده مصرفی به بیمار آموزش داده میشود.
تفاوت تغییر رنگ با بلیچینگ انجام شده روی فک بالا :

تری

سفید کردن در خانه

عکس

سفید کردن در خانه

.