ارتودنسی ثابت

ارتودنستی ثابت به بیماران با دندان های دائمی اعمال می شود. بنابر ضرورت های بیمار، دندانپزشک ممکن است از براکت های سنتی در قالب فلزی یا برکت های زیبایی در قالب سرامیک استفاده کند.
این نوع درمان با استفاده از نیروهای مکانیکی (سیم های ارتودنستی، کش و لاستیک) اجازه به جابه جایی دندان می دهد در برخی موارد  برای ایجاد فضای مناسب , کشیدن بعضی دندان ها ضروری است.

قبل

ارتودنسی ثابت

بعد

ارتودنسی ثابت

.