عصب کشی

عصب کشی

زمانیکه دندان دچارآسیب غیر قابل بازگشتی شده باشد , به علت پوسیدگی یا ضربه و ضایعه , درمان عصب دندان انجام میشود . برای انجام یک درمان صحیح کانال دندان بایستی کاملا تمیز گردد و بدین منظور ابتدا کانال با وسائل مخصوص شکل داده شده و پس از ضد عفونی , به طور کامل بسته میشود.
دکتر نیاز دارد که آناتومی دقیق دندان ترمیم شده را بداند، پس ضروری است که عکس x-ray از دندان داشته باشد.

قبل

عصب کشی

بعد

عصب کشی

.