دندانپزشکی محافظه کارانه

دندانپزشکی محافظه کارانه

دندانپزشکی محافظه کارانه جزئی از دندانپزشکی ترمیمی است که به هدف حذف هر چه کمتر انساج دندانی,  نیاز دندانها به ترمیم های متفاوت را در نظر می گیرد.
اخیراً بسیاری از بیمارن خواهان ترمیم های همرنگ دندان با استحکام بالا هستند که این شاخه نیاز این بیماران را به ترمیم های هر چه زیباتر و با حداقل تراش مرتفع می سازد.

.