مراقبت از دندانهای شیری

پوسیدگی دندانهای شیری نیز , به اندازه پوسیدگی دندانهای دائمی حائز اهمیت است.
پوسیدگی در این دندانها معمولا به علت عادات غذایی نامناسب و دفعات تکرارشونده, استفاده از نوشیدنی های شیرین و یا شیشه شیر و یا پستانک آغشته به مواد شیرین (مثل عسل) اتفاق می افتد.
درمان دندانهای شیری تقریباً همانند درمان دندانهای دائمی است با این تفاوت که بعلت کوچک بودن دهان و شرایط ویژه سنی کودکان نیاز به زمان بیشتری به جهت ارتباط برقرار کردن با کودکان دارد.

قبل

مراقبت از دندانهای شیری

بعد

مراقبت از دندانهای شیری

.