شیاربندی

سطح جونده دندانهای دائمی به علت داشتن شیارهای عمیق، محل مناسبی جهت تجمع پلاک باکتریایی و گیر افتادن آنها می باشد. به همین علت این مناطق از ریسک بالایی جهت پوسیدگی های اولیه برخوردارند.
سیلانت دندانی یک ماده رزینی همرنگ دندان است که با تمهیدات دندانپزشکی به شیار چسبیده و با نور دستگاههای مربوطه سفت می شوند. و این سطوح را تبدیل به سطوحی لغزنده و قابل تمیز کردن می کند. شیاربندی یا فیشور سیلنت تنها بر روی دندانهای عقبی دائمی که دارای شیارهای عمیق هستند انجام می گیرد .با وجودی که  سیلانت ها سالها بر روی سطح دندانها خواهند ماند ,  به جهت اطمینان از حضور سیلانت ها در شیارها و عملکرد صحیح آنها توصیه می شود .
زمان انجام این کار به محض رویش دندانها در محیط دهان است. مرحله اول به طور متوسط بین سنین 6 تا 7 سال خواهد بود. و سایر دندانهای دائمی هم همزمان با رویش آنها یعنی بین سنین 11 تا 14 سال بایستی تحت درمان قرار گیرند.

قبل

شیاربندی

بعد

شیاربندی

.