آموزش بهداشت در مطب

در طول مدت جلسات ابتدائی، بیمار دقیقاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت که وضعیت لثه و سطح بهداشت ارزیابی شود. سپس امکان احتمالی پوسیدگی دندانهایی که نیاز به درمان دارند کنترل می شوند.
تمامی رنگ ها و جرم های تشکیل شده در بالا و زیر لثه توسط دستگاه جرمگیری برداشته میشود.
بسیاری از بیمارن بر این باورند که حذف جرم ممکن است به ساختمان دندان آسیب برساند. این آسیب در صورت استفاده از ابزار مناسب و روش صحیح به هیچ وجه اتفاق نخواهد افتاد.
پلاک و جرم توسط دستگاه اولتراسونیک یا به همراه وسایل دستی حذف می شوند.
در روش اول یک لرزش مکانیکی همراه با شست و شو جهت جلوگیری از افزایش دما انجام خواهد شد.
در روش دوم توسط تیغه های مخصوص که با دست استفاده میشود جرم حذف خواهد شد.

قبل

آموزش بهداشت در مطب

بعد

آموزش بهداشت در مطب

.